Hlavné menu
Produkty v košíku

Obchodní podmínky

Všeobecní obchodní podmínky

 

Článek 1

Obchodní podmínky

 

1.   Tyto obchodní podmínky (dále “VOP”) upravují právní vztahy mezi subjektem Legs spol., s r. o., Vinohradnícka 36, 949 01 Nitra, IČO:36762474, IČ DPH:SK2022366247, uvedenou v obch. rejstříků okr. soudu Nitra (dále jen “dodavatel”) a spotřebitelem. Výjimku z těchto obchodních podmínek tvoří písemná smlouva dodavatele a kupujícího.

3.   V případe uzavřetí písemné koupné smlouvy, ve které jsou uvedeny jiné než tyto obchodní podmínky, budou ustanovení dané smlouvy upřednostnené před obchodními podmínkami.

 

Článek 2

Vymezení základních pojmů

 

1.   “Spotřebitel” je fyzická neboli právnická osoba, která si objednala a zaplatila za tovar skrze internetový portál www společnosti Legs spol. s r. o. (dále jen “dodavatel”). 

2.   “Kupující” je vzhledem k právní formě fyzická neboli právnická osoba, kde má být objednaný tovar doručen (dále jen “Příjemce”).

3.   Za “Tovar” se považuje produkt nebo služba objednaná skrze internetový portál společnosti Legs spol. s r. o. (dále jen “Tovar”).

4.   “Objednávka” je příkaz pro dodavatele na realizaci objednaného tovaru.

 

Článek 3

Práva a povinnosti dodavatele

 

1.   Dodavatel je povinný:

a)     doručit tovar Příjemci v dohodnuté kvantitě a kvalitě

b)     umožnit příjemci nadobudnutí vlastnického práva k tovaru

2.   Dodavatel má právo na správně uhrazenou cenu tovaru od Kupujícího za dodaný tovar

 

Článek 4

Práva a povinnosti kupujícího

 

1.   Kupující je povinný:

a)     uhradit dodavateli cenu uvedenou na objednávke tovaru

b)     nepoškozovat dobré meno a pověst dodavatele

c)     úplně a přesne uvést všechny požadované údaje v objednávce

2.   Kupující má právo na dodaní tovaru příjemci specifikovaného v objednávce a to v kvalitě a kvantitě, termíne a místě stanoveném kupujícím.

 

Článek 5

Objednávka

 

1.   Kupující má možnost vybrat si tovar na internetovém portáli společnosti Legs spol. s r. o., který určí na doručení kupujícimu.

2.   Při vyplňovaní objednávky kupující postupuje nasledovně:

a)     vybraný tovar vloží do košíka a potvrdí svůj výběr

b)     vyplní své kontaktní údaje nebo se přihlásí jako registrovaný zákazník

c)     vybere datum a způsob doručení tovaru

d)     vyplní údaje o tom, komu a na jakou adresu má být tovar doručen

e)     potvrdí, že rozumí a souhlasí s VOP

f)      vybere si způsob platby a vykoná platbu za uvedený tovar

3.   Kupující je povinný vyplniť správně a přesne všechny údaje v objednávce, v opačném případe dodavatel neručí za nedodržení dodací lhuty, případne nedodaní tovaru.

4.   Kupujícimu bude doručen potvrzovací email o vykonané objednávce.

5.   Dodavatel zabezpečí dodaní tovaru v rámci území České republiky, Slovenské republiky a Evropské Unie.

6.   Objednávku je možné zrealizovat i přostredníctvím emailu na eshop.legs@gmail.com, neboli telefonicky.

 

Článek 6

Zrušení objednávky

 

1.   Objednávku je možno zrušit kdykoliv po zaslání písemné žádosti o zrušení objednávky na adresu eshop.legs@gmail.com. Pro účely zrušení objednávky je kupující oprávněn využít i formulář na odstoupení od Smlovy.

2.   Objednávku je možno zrušit kdykoliv uprostřed procesu vybavování objednávky.

3.   Při zrušení objednávky je nutno, aby kupující uvedl své jméno a příjmení, email a číslo objednávky. Takuto objednávku bude dodavatel považovat za stornovanou dnem, kdy mu bude oznámení o zrušení objednávky doručeno.

4.   Dodavatel má právo objednávku zrušit a od Smlouvy odstoupit jestli přišlo k okolnostem, které dodavatel není schopný ovlivnit, především při neočekávané nedostupnosti tovaru.

5.   V případe už uhrazený ceny, neboli její části, budou finanční prostředky vráceny kupujícímu na ním určený bankovní účet v lehotě do 14 dnu od doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy a taky se dodavatel zavazuje vrátiť kupujícímu i všechny platby, které od něj ve věci předmětné objednávky získal včětne nároku na dopravu, balného a jiných poplatku.

6.   Kupující je oprávněn objednávku zrušit i bez udání důvodu v lehotě do 14 dnú od převzetí tovaru, špecifikované níže.

7.  Spotřebitel je povinen vrátit zboží podle ustanovení § 8 odst. 5. do 14 dní v takovém stavu v jakém mu byl doručen, čili bez jakéhokoliv poškození výrobku i samotného vnějšího obalu aby byl výrobek způsobilý pro další prodej jako nový. Pokud dojde k rozporu se stavem zboží kupující i prodávající mě nárok na alternativní řešení sporu na příslušné SOI.

 

 

 

Článek 7

Dodací podmínky

 

1.   Objednávatel má na výběr pouze tuto možnost doručení tovaru:

a) Kurýr

2.   Objednávky vytvořeny nejpozději do 14:00 hod budou doručeny podle platných podmínek doručení ve VOP, obvykle do 2-3 pracovních dnu.

3.   Objednávky vytvořeny po 14:00 mužou byt spracovány nejdřív nejbližší pracovní den, jestli tento den nepřipadne na nedeli, pondelí, státní svátek neboli den po státním svátku.

4.   Objednávky jsou doručovaný kurýrskou službou od pondelí do pátku mezi 9:00 a 17:00. Počas dnu pracovního pokoje a státních svátkú tovar nedoručujeme.

5.   Čas určen kupujícím na dodání tovaru je pouze orientační a dodavatel není zodpovědný za případný časový posun doručení tovaru. V záujmu dodavatele je tovar doručit v požadovaný čas.

6.   Objednané tovary jsou doručovaný prostředníctvím kurýrské služby, která je výhradným zmluvním partnerem dodavatele.

 

Článek 8

Platba

 

Kupující muže zrealizovat platbu za objednaný tovar jedním z nasledovních způsobu:

a)  Dobírkou- platba kurýrovi v hotovosti, nebo platobnou kartou při převzatí tovaru

b)  Platobním příkazem

c)  PyaPal

d)  CardPay - platba platobnou kartou VISA, MasterCard cez platobnú bránu,

e)  GOPay - Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, ČSOB, UniCredit Bank, SBERBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank, ZUNO, Fio Banka - aktívny internet banking,

 

Článek 9

Reklamace

 

1.   Všechny reklamace tovaru ŕeší dodavatel.

2.   Reklamace musí být doručena e-mailem na adresu: eshop.legs@gmail.com.

3.   Reklamaci je potřebné uskutečnit bez zbytečného odkladu ihned po převzetí tovaru. V případe viditelného poškození obalu tovaru je potřebné danou skutočnost okamžitě nahlásit a zaznačiť do pŕepravního listu kurýra a tovar nepřebrat.

4.   O oprávnení podáni reklamace rozhodne dodavatel nejpozději do 30 dnu od doručení O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení reklamace.

5.   O výsledku reklamace bude kupující informován nejpozději do 30 dnu prostřednictvím emailu a telefonu.

6.   Každá oprávněná reklamace bude vybavena v zákonem stanovené lhute 30 dnu od přijetí reklamace.

Stáhnout Vzorový formulár na odstoupení od Smlouvy

 

Článek 10

Záruční doba

 

Na tovar je poskytovaná standardní evropská záruka dodavatelem na 2 roky, jestli není uvedeno jinak. Za první den pro uplatnení záruky se počíta den doručení uveden v objednávce.

 

 

Článek 11

Ochrana osobních údaju

 

1.   Kupující a dodavatel se dohodli, že v případe, když je fyzickou osobou oznámi dodavateli své jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště vrátaně PSČ, telefónní číslo, e-mailovou adresu a stejné údaje pro příjemcu, jestli je fyzickou osobou. Kupující a dodavatel se dohodli, že když je kupující právnickou osobou nebo živnostníkem, oznámi dodavateli své obchodní jméno, adresu sídla vrátaně PSČ, IČO, DIČ, telefónní číslo a e-mailovou adresu a ty samé údaje příjemce, jestli je právnickou osobou.. 

2.   Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

3. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objendávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích.

4. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající o splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 30 dnů od doručení odovlania souhlasu kupujícím prodávajícímu. Kupující si může kdykoliv své osobní údaje zkontrolovat a změnit po přihlášení se na stránce v části "Můj účet".

5. Provozovatel internetových stránek se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy na základě obchodních podmínek určených prodávajícím. Zpracovávané údaje nebudou zveřejněny, zpřístupněny ani poskytnuty třetí straně.

 

 

Článek 12

Odpovědnost

 

1.   Podmínkou pro platnost Smlouvy je vyplnení všech povinně vyznačených údaju ve formuláři.

2.   Dodavatel není odpovědný za nedodáni tovaru, jestli nedoručení bylo způsobeno nedostatky na straně kupujícího, například nesprávně uvedená adresa kupujícím, nesprávně uveden telefón, neboli nesprávné uvedení jakýkoliv informací, které se ukážou jako nepravdivé a v dusledku kterých nemohlo dojít ke správnemu doručení tovaru.

3.   Dodavatel není odpovědný za nedodáni tovaru, jestli bylo převzetí odmítnuto osobou, která byla uvedená v objednávce kupujícího.

4.   Dodavatel není odpovědný za nedodání tovaru, jestli osoba, které měl být tovar doručen, nebyla zastihnuta.

5.   Jestli objednaný tovar dodavatel nemuže doručit z důvodu na strane dodavatele, budou finanční prostředky v plné výši vráceny na bankovní účet kupujícího..

 

Článek 13

Záverečné ustanovenia

 

1.   Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek a povinnost písmného oznámení zmeny v těchto obchodních podmínkach je splněna umístnením na internetové stránce elektronického obchodu dodavatele.

2.   Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné vyplněním a odeslaním objednávky s potvrzeným souhlasem s VOP.

3.   Kupující vyhlasuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

4.   Registrací kupujúcí souhlasí se zasílaním newslettera na mailovou adresu uvedenou při registraci. Odhlásení je možné zmenou nastavení v uživatelském účte na web stránke.

5.   Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dna 23.05.2018.

 

Legs spol., s.r.o.

P.O.Box 46 D

Vinohradnícka 36

949 01 Nitra

IČO: 36762474

DIČ: 2022366247

IČ DPH: SK2022366247

Tatra banka: SK87 1100 0000 0029 2283 5724       SWIFT: TATRSKBX

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu  mesto Nitra, oddiel: Sro. vložka.č.19730/N

 

Dohľad vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č. : 037/7720 001, 037/7720 034

e-mail: nr@soi.sk