Hlavné menu
Produkty v košíku

Odstoupení od smlouvy


Jak vrátit, reklamovat nebo vyměnit zboží?

Pokud máte zájem o vrácení nebo výměnu zboží, stačí vyplnit níže uvedený protokol a zaslat zboží zpět na naši adresu.

Reklamační protokol ke stažení k vytištění / PDF
Odstoupení od smlouvy ke stažení k vytištění / PDF


1. Zásilka musí být zaslána jako balík na adresu bez dobírky (balíky na poštu nepřijímáme)
2. Zboží nesmí být poškozené nebo použité a musí být kompletní včetně obalú.
3. Vyplňte reklamační protokol a zašlete nám jej v balíku.
4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy a výměnu zboží je 14 dní ode dne převzetí zboží kupujícím.Zboží nám můžete vrátit prostřednictvím aplikace Zásilkovny - Jednorázového vyzvednutí a zaslání - Balík. Postup odeslání pomocí aplikace je podrobně popsán na tomto odkazu.
Zboží nám však můžete zaslat na následující adresu:

(uveďte celou adresu jako vidíte)

FROGMAN s.r.o.
LEGS - 12946
Rybníky IV 738
760 01 Zlín
Kontaktní centrum

E-mail: eshop.legs@gmail.com
Centrum pomoci: Najdete ho ZDE
Kontaktní formulář 
REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží (uplatnit reklamaci). Vedoucí prodejny nebo pověřený zaměstnanec je povinen o reklamaci rozhodnout ihned po jejím prozkoumání, ve složitých případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Zákazník může reklamované zboží doručit na adresu společnosti Legs spol. s.r.o, Levická 3, 94901 Nitra. Vyřízení však nesmí trvat déle než 30 (třicet) dnů. Kupující není oprávněn reklamovat vady, na které byla poskytnuta sleva a o kterých ho prodávající informoval.

2. Odpovědnost prodávajícího

Při prodeji zboží veřejnosti odpovídá prodávající za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Musí být bez vad a odpovídat technickým normám. Prodávající odpovídá za vady prodávaného zboží při převzetí zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. V případě použitého zboží prodávající neodpovídá za vady způsobené používáním, opotřebením nebo nesprávným zacházením.

3. Místo reklamace

Kupující uplatňuje reklamaci v prodejně, kde bylo zboží zakoupeno. Pro účely online nákupu je tímto obchodem Legs spol. s.r.o, Levická 3, 94901 Nitra. Kupující prokáže nákup příslušným dokladem o koupi a v případě, že se jedná o výrobek s prodlouženou záruční dobou, také potvrzeným záručním listem. V případě dočasného uzavření nebo zrušení provozovny se reklamace uplatňuje v provozovně, která je uvedena na vývěsce o dočasném uzavření nebo zrušení provozovny.

4. Záruční doba

Podmínkou pro uznání reklamace je její uplatnění v záruční době. Záruční doba činí 24 (dvacet čtyři) měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud má zboží delší záruční dobu, je prodávající povinen vystavit kupujícímu při prodeji řádně vyplněný a potvrzený záruční list, ve kterém jsou uvedeny podmínky a rozsah této záruky. Je-li reklamace kupujícího vyřízena výměnou vadného zboží za zboží bezvadné, vztahuje se záruční doba na nový výrobek ode dne převzetí nového zboží. Totéž platí v případě výměny dílu nebo součásti, na které byla poskytnuta záruka.

5. Zrušení objednávky

Objednávku lze zrušit pouze před jejím zaevidováním nebo odesláním. Pokud již byla objednávka zabalena a odeslána, nelze ji stornovat a zákazník je povinen si ji vyzvednout v souladu s obchodními podmínkami.

6. Odstranitelné chyby

Odstranitelnými vadami se rozumí vady zboží, jejichž odstranění nezhoršuje vzhled, funkci a kvalitu zboží. Pokud se jedná o odstranitelné vady, může kupující požadovat:
a) bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b) výměnu vadné součásti nebo dílu, pokud se vady týkají pouze této součásti nebo dílu
(c) výměnu zboží, pokud ještě nebylo použito

7. Neodstranitelné vady

Vyskytnou-li se neodstranitelné vady, které brání řádnému užívání zboží, může kupující požadovat výměnu vadného zboží za zboží bezvadné. Není-li výměna vadného zboží ze strany prodávajícího možná, může kupující požadovat odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené částky.

8. Vyřízení reklamace poskytnutím slevy

Požádá-li kupující o slevu, může být reklamace vyřízena poskytnutím slevy. Sleva na zboží se poskytne, pokud se jedná o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání zboží k určenému účelu. Při stanovení výše slevy se přihlíží k rozsahu reklamovaných vad zboží.

9. Neoprávněná cesta k reklamaci

V případě neoprávněného výjezdu k reklamaci je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek ve výši nákladů spojených s tímto výjezdem. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo takové zboží nevracet a nevyměňovat za jiné zboží.

10. Odstoupení od smlouvy a výměna zboží

Odstoupení od smlouvy, tj. vrácení zboží s vrácením kupní ceny, přijímáme do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Lhůta pro výměnu zboží je 30 dnů od převzetí zásilky kupujícím. V případě výměny si kupující vybere zboží stejné nebo vyšší hodnoty. V případě rozdílu bude částka rozdílu vyčíslena dobírkou.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2019
.